Այսօր: Չորեքշաբթի, 24 Ապրիլի 2024թ.
Չարենցավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 44
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 67
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ԳԱՅԱՆԵ ԱՖՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Չարենցավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2018 թվականի N_
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 9 ԱՄՍՎԱ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵ

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆՄԱՍ

 

Չարենցավանհամայնքի 2018 թվականիվարչականբյուջեիեկամուտներիճշտված  պլանըկազմելէ 1008935.1 հազ. դրամ, 9 ամսվա փաստացինկազմելէ 653880.4 հազ. դրամ, կամճշտվածպլանինկատմամբկատարվելէ 64.8% - ով:

Չարենցավանհամայնքի 2018 թվականիվարչականբյուջեիճշտվածպլանովսեփականեկամուտէպլանավորվել 497704.5 հազ. դրամ, 9 ամսվա փաստացին` կազմելէ 272395.5 հազ. դրամ, կամ ճշտվածպլանինկատմամբկատարվելէ 54.7%-ով:

 2018 թվականիգույքայինհարկերանշարժգույքիցեկամուտներիճշտվածպլանըկազմելէ  120125.0 հազ. դրամ, իսկ 9 ամսվա փաստացինկազմելէ 67569.8 հազ. դրամ, կամ ճշտվածպլանինկատմամբկատարվելէ 56.2% -ով:

         Վարչական  բյուջեիգույքայինհարկերանշարժգույքիցեկամուտներիմեջամենամեծտեսակարարկշիռունի  համայնքի  վարչականտարածքումգտնվողշենքերիևշինություններիգույքահարկը:

            2018 թվականին համայնքի  վարչականտարածքումգտնվողշենքերիևշինություններիգույքահարկիեկամուտներիգծովպլանավորած 68375.0 հազ. դրամիդիմաց 9 ամսվա փաստացին` կազմելէ 41774.4 հազ. դրամ, կամ  պլանըկատարվելէ 61.1%-ով, իսկգույքայինհարկերայլգույքից` գույքահարկփոխադրամիջոցներիհամար  եկամտատեսակիգծովպլանավորած 86200.0 հազ. դրամիդիմաց 9 ամսվա փաստացինկազմելէ 52261.8  հազ. դրամ, կամպլանը  կատարվելէ 60.6 % -ով:

         2018 թվականի վարչական բյուջեի համայնքի  վարչականտարածքումգտնվողհողիհարկիգծովպլանավորած  51750.0 հազ.դրամիդիմաց 9 ամսվա փաստացինկազմելէ 25795.4 հազ. դրամ, կամ  պլանըկատարվելէ 49.8%-ով:

         2018 թվականիընթացքումապրանքներիօգտագործմանկամգործունեությանիրականացմանթույլտվությանվճարներ` տեղականտուրքերեկամտատեսակիգծովպլանավորած  13106.0 հազ. դրամիդիմացփաստացինկազմել 11579.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 88.3% -ով:

             Ապրանքներիմատակարարումիցևծառայություններիմատուցումիցայլպարտադիրվճարներ` համայնքիբյուջեվճարվողպետականտուրքեր   եկամտատեսակիգծովպլանավորած 6500.0 հազ. դրամիդիմաց 9 ամսվա փաստացինկազմելէ  4103.1 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  63.1 % -ով:

         Համայնքիգույքիվարձակալությունիցեկամուտներ`համայնքիվարչականտարածքումգտնվողպետականսեփականությունհամարվողհողերիվարձակալությանվճարներիգծովպլանավորված 1900.0 հազ. դրամիդիմաց  փաստացինկազմելէ 1371.6 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  72.2 %-ով:

           Համայնքիվարչականտարածքումգտնվողհամայնքիսեփականությունհամարվողհողերիվարձակալությանվճարներիգծովպլանավորված 21700.0 հազ. դրամեկամուտներիդիմաց 9 ամսվա փաստացիեկամուտըկազմելէ 11675.4 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  53.8 %-ով:

            2018 թվականի  վարչական բյուջեի համայնքիգույքիվարձակալությունիցեկամուտներ`այլգույքիվարձակալությունիցվճարներիգծովպլանավորված 3660.0 հազ. դրամիդիմաց 9 ամսվա փաստացինկազմելէ 2775.3 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  75.8 %-ով:

Ապրանքներիմատակարարումիցևծառայություններիմատուցումից` պետությանկողմիցտեղականինքնակառավարմանմարմիններինպատվիրակվածլիազորություններիիրականացմանծախսերիֆինանսավորմանհամարպետականբյուջեիցստացվելէ 8077.65 հազ. դրամ:

            2018 թվականիվարչականգանձումներեկամտատեսակի` տեղականվճարներիգծովպլանավորած 167294.0 հազ. դրամիդիմաց 9 ամսվա փաստացինկազմելէ 100076.3  հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  59.8 %-ով:

2018 թվականիընթացիկներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ` ՀՀ  պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիայից 9 ամսվա  ընթացքում հատկացվելէ 369354.4 հազ. դրամևՀՀպետականբյուջեից  տրամադրվողնպատակայինհատկացումներ/սուբվենցիաներ/` ստացվածկառավարմանայլմակարդակներից` 12058.5 հազ. դրամ:

 

 

ԾԱԽՍԱՅԻՆՄԱՍ

 

        2018 թվականիվարչականբյուջեիծախսայինմասիտարեկանպլանըկատարվելէ 60.7 %-ով, կամճշտվածպլանովնախատեսված   1009885.5 հազ. դրամիդիմաց 9 ամսվա ընթացքում ֆինանսավորվել 613460.2  հազ. դրամ:

2018 թվականիվարչականբյուջեիընդհանուրբնույթիհանրայինծառայություններհատվածիծախսայինմասիպլանըկատարվելէ 64.2%-ով, կամճշտվածպլանովնախատեսված 270964.3 հազ. դրամիդիմաց 9 ամսվա ընթացքում ֆինանսավորվելէ  174048.5  հազ. դրամ, որից `

         ա. օրենսդիրևգործադիրմարմիններ, պետականկառավարումհատվածիպահպանմանծախսերըկատարվել  է 61.7 %-ով,  կամճշտվածպլանովնախատեսված 200101.8 հազ. դրամիդիմաց  9 ամսվա ընթացքում ֆինանսավորվելէ  123424.3  հազ. դրամ,

         բ. ընդհանուրբնույթիայլծառայություններ  հատվածիպահպանմանծախսերըկատարվելէ 67.5%-ով, կամպլանովնախատեսված 5922.5 հազ. դրամիդիմաց  9 ամսվա ընթացքում ֆինանսավորվելէ 4000.2  հազ.դրամ,

         գ. ընդհանուրբնույթի  հանրայինծառայություններ /այլդասերինչպատկանող/ հատվածիպահպանմանծախսերըկատարվելէ 71.8 %-ով, կամպլանովնախատեսված 64940.0 հազ. դրամիդիմաց  9 ամսվա ընթացքում ֆինանսավորվելէ 46624.1 հազ.դրամ:

        2018 թվականիվարչականբյուջեիծախսայինմասի  պաշտպանություն  հատվածովճշտվածպլանովպլանավորվելէ 300.0 հազ. դրամ, որից`

             ա. քաղաքացիականպաշտպանությունհատվածով պլանավորվելէ 100.0 հազ. դրամ,

 բ. պաշտպանություն /այլդասերինչպատկանող/ հատվածի  ճշտվածպլանովպլանավորվելէ 200.0 հազ. դրամ:

2018 թվականիբյուջեիծախսայինմասի  հասարակականկարգ, անվտանգությունևդատականգործունեություն   հատվածիճշտվածպլանովպլանավորվելէ 100.0 հազ. դրամ, որից` փրկարարծառայություն  հատվածով  պլանավորվելէ 100.0 հազ. դրամ:

2018 թվականիվարչականբյուջեի  տնտեսական հարաբերություններ հատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 27983.8 հազ. դրամիդիմաց 9 ամսվա ընթացքում ֆինանսավորվելէ 12150.0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 43.4%-ովորից`

           ա.գյուղատնտեսություն  հատվածիպահպանմանծախսերի ճշտվածպլանովնախատեսվել է  83.8 հազ. դրամ,

         բ. ճանապարհային տրանսպորտ հատվածիպահպանմանծախսերըկատարվելէ 43.5%-ով, կամպլանովնախատեսված 27900.0հազ. դրամիդիմաց  9 ամսվա ընթացքում ֆինանսավորվելէ 12150.0 հազ.դրամ:

2018 թվականիվարչականբյուջեիծախսայինմասիշրջակամիջավայրիպաշտպանություն  հատվածի   ճշտվածպլանովպլանավորված 151300.0 հազ. դրամիդիմաց 9 ամսվա ընթացքում ֆինանսավորվելէ 93799.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 62 %-ով, որից`

 աղբահանումհատվածի  ճշտվածպլանովպլանավորված 151300.0 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 93799.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 62 %-ով:

2018 թվականիվարչականբյուջեի  բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծաայություն հատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 7410.6 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 1400.0 հազ. դրամ, որից`

ա. բնակարանային շինարարություն հատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 5775.0 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 1400.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 24.2 %-ով,

բ. փողոցային լուսավորում հատվածիճշտվածպլանովպլանավորվել է 790.0 հազ. դրամ,

գ. բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծաայություն  /այլ դասերին        չպատկանող/ հատվածիճշտվածպլանովպլանավորվել է  845.6 հազ. դրամ:

2018 թվականիվարչականբյուջեի  հանգիստ, մշակույթևկրոնհատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 25913.8 հազ. դրամիդիմաց 9 ամսվա ընթացքում ֆինանսավորվելէ 14053.3 հազ. դրամ, կամ պլանըկատարվելէ  54.2 %-ով, որից`

     մշակութայինծառայություններհատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 25763.8 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 13903.3 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  54 %-ով, որից`

         գրադարաններհատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 19100.0 հազ. դրամիդիմաց  ֆինանսավորվելէ 12249.0  հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  64.1 %-ով,

         մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ հատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 1255.0 հազ. դրամիդիմաց  ֆինանսավորվելէ 1254.3  հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  99.9 %-ով,

         այլմշակութայինկազմակերպություններհատվածիճշտվածպլանովպլանավորված  5408.8 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 400.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 7.4 %-ով,

         կրոնականևհասարակականայլծառայություններհատվածի  ճշտվածպլանովպլանավորված  150.0 հազ. դրամի  դիմաց 9 ամսվա ընթացքում ֆինանսավորվելէ 150.0 հազ. դրամ:

2018 թվականիբյուջեիկրթությունհատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 510413.0  հազ. դամիդիմացֆինանսավորվելէ 305701.5 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 59.9%-ով, որից`

      նախադպրոցականկրթությունհատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 294213.0 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 175501.8 հազ. դրամ, կամ  պլանըկատարվելէ 59.7 %-ով:

       Արտադպոցականդաստիարակությունհատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 215200.0 հազ. դրամիդիմաց  ֆինանսավորվելէ 130199.8 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  60.5%-ով, որից

         կրթություն /այլ դասերին չպատկանող/ հատվածիճշտվածպլանովպլանավորվել է 1000.0 հազ. դրամ:

        2018 թվականիվարչականբյուջեիծախսայինմասիՍոցիալականպաշտպանություն  հատվածիսոցիալականհատուկարտոնություններ /այլդասերինչպատկանող/ հոդվածիճշտվածպլանովնախատեսված  15500.0 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 12307.8 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  79.4%-ով:

 

ՖՈՆԴԱՅԻՆԲՅՈՒՋԵ         

 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆՄԱՍ

 

Չարենցավանհամայնքի 2018 թվականի  9 ամսվա ընթացքում ֆոնդայինբյուջեփաստացիմուտքէեղել 37393.9  հազ. դրամ, որից`

չարտադրվածակտիվներիիրացումիցմուտքեր, այդթվումհողիօտարումիցմուտքեր` 37393.9 հազ. դրամ:

                    

ԾԱԽՍԱՅԻՆՄԱՍ

 

Չարենցավանհամայնքի 2018 թվականիֆոնդայինբյուջեի  ծախսայինմասիճշտվածպլանըկատարվելէ 52.7%-ով, կամճշտվածպլանովնախատեսված  ծախսըկազմելէ  161774.4  հազ. դրամ, իսկ 9 ամսվա ընթացքում փաստացիծախսըկազմելէ 85195.9 հազ. դրամ:

2018 թվականիֆոնդայինբյուջեիշենքերևշինություններհատվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 99751.8 հազ. դրամ, իսկ 9 ամսվա ընթացքում փաստացիծախսըկազմելէ 58445.3  հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  58.6%-ով, որից`

     ա.    շենքերիևշինություններիձեռքբերումհատվածիճշտվածպլանովնախատեսվելէ 2442.0 հազ. դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 750.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 30.7%-ով,

 

     բ. շենքերիևշինություններիկապիտալվերանորոգումհատվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 97309.8 հազ. դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 57695.3  հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  59.3%-ով:

2018 թվականիֆոնդայինբյուջեի  մեքենաներևսարքավորումներ  հատվածիծախսայինմասիճշտվածպլանըկատարվելէ  41.7%-ով, կամճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 57932.6 հազ. դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 24150.6 հազ.դրամ,որից`

          ա. տրանսպորտային սարքավորումներ հատվածիճշտվածպլանով  ծախս  էնախատեսվել  10750.0 հազ.դրամ,

         բ. վարչականսարքավորումներ  հատվածիճշտվածպլանով  ծախս  էնախատեսվել  10762.6 հազ.դրամ,  իսկփաստացիծախսը 9 ամսվա ընթացքում կազմելէ 7371.0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 68.5%-ով:

          գ.  այլ  մեքենաներևսարքավորումներ  հատվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 36420.0 հազ.դրամ, իսկփաստացիծախսը 9 ամսվա ընթացքում կազմելէ  16779.6 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 46.1%-ով:

      2018 թվականիֆոնդայինբյուջեիայլհիմնականմիջոցներհատվածիծախսայինմասիճշտվածպլանովնախատեսվելէ 4090.0 հազ. դրամ, փաստացիֆինանսավորվելէ 2600.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 63.6%-ով, որից`

            ա. աճեցվող ակտիվներ հատվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 1000.0 հազ.դրամ, իսկփաստացիծախսը 9 ամսվա ընթացքում կազմելէ  750.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 75%-ով,

            բ. ոչ նյութական հիմնական միջոցներ հատվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 240.0 հազ.դրամ,

             գ. գեոդեզիական և քարտեզագրական ծախսեր հատվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 200.0 հազ.դրամ, իսկփաստացիծախսը 9 ամսվա ընթացքում կազմելէ 200.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվել 100 %-ով,

             դ.նախագծահետազոտականծախսերհատվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմել  է 2650.0 հազ. դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 1650.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 62.3 %-ով: 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆՖՈՆԴ

 

2018 թվականիընթացքում  ճշտվածպլանով  նախատեսվելէ  501530.5  հազ. դրամ:

Ընդորում, ֆինանսավորումներըկատարվելենբյուջեովնախատեսվածծախսերիհամամասնություններիպահպանումով:

Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 38-րդհոդվածի 1-ինմասի 1-ինկետիդրույթներով`

Ընդունել ի գիտություն համայնքի ղեկավարի հաղորդումը` Չարենցավանհամայնքի 2018 թվականի 9 ամսվա բյուջեի  կատարմանմասին` համաձայն հավելվածի:


ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                       
ՀԱԿՈԲ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԳԱՅԱՆԵ ԱՖՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Չարենցավան, Կ.Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1
(226) 43434
charentsavan.kotayk@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10029246@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner