Այսօր: Շաբաթ, 13 Ապրիլի 2024թ.
Չարենցավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 51
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 74
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ՍՈՒՐԵՆ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Չարենցավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2018 թվականի N_
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի ԹԻՎ 89-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 33-րդ  հոդվածի 4-րդ մասի դրույթներով և «Նորմատիվիրավականակտերիմասին» օրենքի 34-րդհոդվածով՝

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

 

1. Չարենցավան համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Չարենցավան համայնքի 2018 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 89-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Հաստատվածբյուջեիվարչականմասի` 

ա. 7421 «Օրենքովսահմանվածդեպքերումհամայնքայինհիմնարկներիկողմիցառանցտեղականտուրքիգանձմանմատուցվողծառայություններիկամկատարվողգործողություններիդիմացստացվող (գանձվող) այլվճարներ» հոդվածի «12100.0» թիվը փոխարինել «6500.0» թվով,

բ. 7422 «Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ» հոդվածի «53265.4» թիվը փոխարինել «44255.4» թվով,

գ.  7422 «Տեղականվճարներ» հոդվածի «167294.0» թիվը փոխարինել «145678.0» թվով,

դ. 7452 «Օրենքովևիրավականայլակտերովսահմանված` համայնքիբյուջեմուտքագրմանենթակաայլեկամուտներ» հոդվածի «4500.0» թիվը փոխարինել «3300.0» թվով,

2) Համայնքիբյուջեիծախսերիվարչականմասումկատարելհետևյալփոփոխությունները.

ա.        0911 «Նախադպրոցականկրթություն» - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «293200,0» թիվը փոխարինել «271150,0» թվով՝

աա.Չարենցավան քաղաքի «Զանգակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «27400.0» թիվը փոխարինել «24400.0» թվով,

աբ.  Չարենցավան քաղաքի «ԱնդրանիկԳրիգորյանիանվանԾիծեռնակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «67500.0» թիվը փոխարինել «62500.0» թվով,

ագ.  Չարենցավան քաղաքի «Հեքիաթ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «33300.0» թիվը փոխարինել «31100.0» թվով,

ադ.  Չարենցավան քաղաքի «Լուսաբաց» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «33000.0» թիվը փոխարինել «29200.0» թվով,

աե.Չարենցավան քաղաքի «Հրաշք» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «69700.0» թիվը փոխարինել «67500.0» թվով,

ազ.Չարենցավան համայնքի «Ալափարսգյուղիմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «19300.0» թիվը փոխարինել «18850.0» թվով,

աէ.Չարենցավան համայնքի «Արզականգյուղիմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «20900.0» թիվը փոխարինել «16500.0» թվով,

աը.Չարենցավան համայնքի «Բջնիգյուղիմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «22100.0» թիվը փոխարինել «21100.0» թվով,

բ. 0951 «Արտադպրոցականկրթություն» - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «215200,0» թիվը փոխարինել «195200,0» թվով,        

բա. Չարենցավան քաղաքի «Մանկապատանեականստղծագործությանկենտրոն» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «16100.0» թիվը փոխարինել «13300.0» թվով,  

բբ.Չարենցավան քաղաքի «Ա. Մանուկյանիանվանմանկապատանեականմարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «40000.0» թիվը փոխարինել «34400.0» թվով,

բգ. Չարենցավան քաղաքի «Ա. Խաչատուրյանիանվանմանկականերաժշտականդպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «71600.0» թիվը փոխարինել «67300.0» թվով,

բդ.Չարենցավան քաղաքի «Գառզուիանվանարվեստիդպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «74400.0» թիվը փոխարինել «67100.0» թվով,

գ. 0161 Չարենցավանհամայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «63000,0» թիվը փոխարինել «70400,0» թվով,

դ. 0511 Չարենցավանհամայնքի «ՄաքուրՉարենցավան» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «93000,0» թիվը փոխարինել «87700,0» թվով,

ե.  0821 Չարենցավանհամայնքի «Քաղաքայինգրադարան» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «19100,0» թիվը փոխարինել «18500,0» թվով,

զ. 1071«Սոցիալականհատուկարտոնություններ (այլդասերինչպատկանող)» - ի 4729 «Այլնպաստներբյուջեից» սինթետիկհաշվի «15500,0» թիվը փոխարինել «18000,0» թվով,

է. 0111 «Չարենցավանիհամայնքապետարանիպահպանմանծախսեր» -ի՝

Էա. 4111 «Աշխատողներիաշխատավարձերևհավելավճարներ»  սինթետիկ հաշվի «149786.4 թիվը փոխարինել «162337.4» թվով,

Էբ. 4112 «Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներևհատուկվճարներ»  սինթետիկ հաշվի «13500.0 թիվը փոխարինել «3500.0» թվով,

էգ.   4213 «Կոմունալծառայություններ»  սինթետիկ հաշվի «764.9» թիվը փոխարինել «564.9» թվով,

էդ.   4214 «Կապիծառայություններ»  սինթետիկ հաշվի «2154.5» թիվը փոխարինել «1864.5» թվով,

էե. 4221 «Ներքինգործուղումներ»  սինթետիկ հաշվի «500.0» թիվը փոխարինել «350.0» թվով,

էզ. 4232 «Համակարգչայինծառայություններ»  սինթետիկ հաշվի «206.0» թիվը փոխարինել «301.0» թվով,

էէ. 4241 «Մսնագիտականծառայություններ»  սինթետիկ հաշվի «1810.0» թիվը փոխարինել «1434.0» թվով,

էը. 4252 «Մեքենաներիևսարքավորումներիընթացիկնորոգումևպահպանում»  սինթետիկ հաշվի «4294.2» թիվը փոխարինել «4104.2» թվով,

էթ.   4261 «Գրասենյակայիննյութերևհագուստ»  սինթետիկ հաշվի «2600.0» թիվը փոխարինել «2250.0» թվով,

էժ. 4264 «Տրանսպորտայիննյութեր»  սինթետիկ հաշվի «8200.0» թիվը փոխարինել «7980.0» թվով,

էի. 4267 «Կենցաղայինևհանրայինսննդինյութեր»  սինթետիկ հաշվի «670.0» թիվը փոխարինել «600.0» թվով,

էլ. 4729 «Այլնպաստներբյուջեից»  սինթետիկ հաշվի «2500.0» թիվը փոխարինել «1700.0» թվով

էը.  4212 «Էներգետիկ ծառայություններ»  սինթետիկ հաշվի «12060.8» թիվը փոխարինել «14060.8» թվով,

ը.  0133 ՔԿԱԳպատվիրակվածլիազորություններիպահպանմանծախսերի՝

ըա. 4111 «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ»  սինթետիկհաշվի «4821.1» թիվըփոխարինել «4971.1» թվով,

ըբ. 4212 «էներգետիկ ծառայություններ»  սինթետիկհաշվի «200.0» թիվըփոխարինել «150.0» թվով,

ըգ. 4252 «Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում»  սինթետիկհաշվի «30.0» թիվըփոխարինել «0» թվով,

ըդ. 4261 «Գրասենյակային նյութեր և հագուստ»  սինթետիկհաշվի «70.0» թիվըփոխարինել «0» թվով,

թ.0824 «Այլմշակութայինկազմակերպություններ» - ի 4239 «Ընդհանուրբնույթիհամայնքայինայլծառայություններ» սինթետիկ հաշվի «3408.8» թիվը փոխարինել «1608.8» թվով,

ժ. 0842 «Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ»-ի 4819  «Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «150.0» թիվը փոխարինել«550.0» թվով,

ի. 0133 «Ընդհանուրբնույթիայլծառայություններ»-ի 4241  «Մասնագիտականծառայություններ» սինթետիկ հաշվի «180.0» թիվը փոխարինել «204.0» թվով:

 

 

 

 

2.  Թույլատրել  գնումները  կատարել  Հայաստանի  Հանրապետության  «Գնումներիմասին»    օրենքիհամաձայն:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 


ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                       
ՀԱԿՈԲ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՍՈՒՐԵՆ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Չարենցավան, Կ.Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1
(226) 43434
charentsavan.kotayk@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10029246@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner