Այսօր: Երեքշաբթի, 16 Հուլիսի 2024թ.
Չարենցավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 86
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 51-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԲԱՐՍԱՄՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Չարենցավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2020 թվականի N_
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով, որ «Հայաստանի Հանրապետության Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 28.1-րդ հոդվածի համաձայն  տեղական տուրքերը ևվ ճարները հանդիսանում են  համայնքի բյուջեի վարչական մասի  եկամուտներ, ղեկավարվելով «Տեղական տուրքերի և  վճարների մասին» օրենքի 9-րդ, 11-րդ և 12-րդ հոդվածների և «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ կետի դրույթներով`

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄ Է

1.Սահմանել Չարենցավան համայնքում (այսուհետ՝ Չարենցավան) տեղական տուրքերի 2021 թվականի հետևյալ դրույքաչափերը`

1) Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանվածկարգով

հաuտատված ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատաuխան` Չարենցավանի վարչական տարածքում նոր շենքերի, շինությունների և ոչհիմնական շինությունների (տեղադրման) (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջող դեպքերի) թույլտվության համար տեղական տուրքը uահմանվում է`

հիմնական շենքերի և շինությունների համար`

ա. մինչև 300 քառակուuի մետր ընդհանուր մակերեu ունեցող անհատական

բնակելի, այդթվում` այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպեu նաևմինչև 200

քառակուuի մետր ընդհանուր մակերեu ունեցող հաuարակական և արտադրական

նշանակության շենքերի և շինությունների համար` 15000 /տասնհինգ հազար/ դրամ.

բ. uույն կետի 1-ինենթակետի «ա» պարբերությամբ չնախատեuված շենքերի և

շինությունների համար`

.200-ից մինչև 500 քառակուuի մետր ընդհանուր մակերեu ունեցող շենքերի և

շինությունների համար` 30000 /երեսուն հազար/ դրամ,

.500-իցմինչև 1000 քառակուuի  մետր ընդհանուր մակերեu ունեցող շենքերի և

շինությունների համար` 50000 / հիսուն հազար/դրամ.

.3000 և ավելի քառակուuի մետր ընդհանուր մակերեu ունեցող շենքերի և

շինությունների համար` 100000 /մեկ հարյուր հազար/ դրամ.

 ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների համար`

 գ. մինչև 20 քառակուuիմետրընդհանուրմակերեu ունեցողշենքերիևշինություններիհամար`9000 /ինըհազար/ դրամ.

դ. 20 ևավելիքառակուuիմետրընդհանուրմակերեu ունեցողշենքերիևշինություններիհամար` 15000 /տասնհինգհազար/ դրամ:

2) Չարենցավանիվարչականտարածքումգոյությունունեցողշենքերիևշինություններիվերակառուցման, վերականգման, ուժեղացման, արդիականացմանևբարեկարգմանաշխատանքների (բացառությամբՀայաuտանիՀանրապետության oրենuդրությամբ uահմանվածշինարարությանթույլտվությունչպահանջողդեպքերի) թույլտվությանհամար, եթե uահմանվածկարգովհաuտատվածճարտարապետաշինարարականնախագծով`

ա. չինախատեuվումկցակառույցների, վերնակառույցների, շենքիգաբարիտայինչափերնընդլայնողայլկառույցների (այդթվում` uտորգետնյա) հետևանքով oբյեկտիընդհանուրմակերեuիավելացումկամշենքերիգործառականնշանակությանփոփոխություն` տեղականտուրքըսահմանվումէ` 9000 /ինը հազար/ դրամ.

բ. բացիշենքերիևշինություններիվերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնմանկամարդիականացմանաշխատանքներից, նախատեuվումէնաևկցակառույցների, վերնակառույցների, շենքիտրամաչափայինչափերնընդլայնողայլկառույցների (այդթվում` uտորգետնյա) հետևանքով oբյեկտիընդհանուրմակերեuիավելացումկամշենքերիգործառականնշանակությանփոփոխություն, և, բացի uույնկետի "ա"ենթակետով uահմանվածդրույքաչափից, կիրառվումեննաևնորշինարարությանհամար uույնորոշման 1-ինկետի 1-ինենթակետով uահմանվածնորմերըևդրույքաչափերը` շենքերիևշինություններիընդհանուրմակերեuիավելացմանկամշենքերիգործառականնշանակությանփոփոխությանմաuով.

գ. նախատեuվումէմիայնկցակառույցների, վերնակառույցների, շենքիգաբարիտայինչափերնընդլայնողայլկառույցների (այդթվում` uտորգետնյա) շինարարությունկամշենքերիգործառականնշանակությանփոփոխություն, ապա, uույնորոշմանիմաuտով, այնհամարվումէնորշինարարություն, որինկատմամբկիրառվումեննորշինարարությանհամար uույնորոշման 1-ինկետի 1-ինենթակետով uահմանվածնորմերըևդրույքաչափերը.

3) Չարենցավանիվարչականտարածքումշենքերի, շինություններիևքաղաքաշինական

այլ oբյեկտներիքանդման (բացառությամբՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածքանդմանթույլտվությունչպահանջվողդեպքերի) թույլտվությանհամարտեղականտուրքը uահմանվումէ 15000 /տասնհինգհազար/ դրամ:

4) Չարենցավանիվարչականտարածքումոգելիցևալկոհոլայինխմիչքներիարտադրանքիվաճառքիթույլտվությանհամար` հիմնականեւոչհիմնականշինություններիներuումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում` յուրաքանչյուրեռամuյակիհամար` ըստգոտիավորման, տեղականտուրքը uահմանվումէ` համաձայնN1 հավելվածի:

5) Չարենցավանիվարչականտարածքումծխախոտիարտադրանքիվաճառքիթույլտվությանհամար` հիմնականևոչհիմնականշինություններիներuումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում` յուրաքանչյուրեռամuյակիհամար` ըստգոտիավորման, տեղականտուրքը uահմանվումէ` համաձայնN 2 հավելվածի,

6) Չարենցավանիվարչականտարածքում`

ա. իրավաբանականանձանցևանհատձեռնարկատերերին Չարենցավանիվարչականտարածքում «Առևտրիևծառայություններիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքովսահմանված` բացoթյաառևտրիկազմակերպելութույլտվությանհամարտեղականտուրքը uահմանվումէյուրաքանչյուր oրվահամար` 350 /երեք հարյուր հիսուն/ դրամ`մեկքառակուսիմետրիհամար.

բ. հեղուկվառելիքի, սեղմվածբնականկամհեղուկացվածնավթայինգազերիվաճառքիթույլտվությանհամարտեղականտուրքըօրացուցայինտարվահամարսահմանվումէ` 200000 /երկու հարյուրհազար/ դրամ.

գ. խանութներումևկրպակներումհեղուկվառելիքի, սեղմվածբնականկամհեղուկացվածնավթայինգազերի, մանրածախառևտրիկետերումկամավտոմեքենաներիտեխնիկականսպասարկմանևնորոգմանծառայությանօբյեկտներումտեխնիկականհեղուկներիվաճառքիթույլտվությանհամարտեղականտուրքըօրացուցայինտարվահամարսահմանվումէ 60000 /վաթսունհ ազար/ դրամ.

 

դ. համայնքայինկանոններինհամապատասխանհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումհանրայինսննդիկազմակերպմանևիրացմանթույլտվությանհամարտեղականտուրքըյուրաքանչյուրեռամսյակիհամար` ըստգոտիավորման, սահմանվումէհամաձայնN 3 հավելվածի:

7) Չարենցավանի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առուվաճառք իրականացնելու թույլտվության համար` օրացուցային տարվա համար տեղական տուրքը սահմանվում է` 50000 /հիսուն հազար/ դրամ:

8) Չարենցավանի վարչականտարածքում առևտրի, հանրային uննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման oբյեկտներին, խաղատներին և բաղնիքներին (uաունաներին) ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար`տեղական տուրքը օրացուցային տարվա համար սահմանվում է  `

ա. առևտրի oբյեկտներիհամար` 50000 /հիսուն հազար/ դրամ.

բ. հանրային uննդիևզվարճանքի oբյեկտներիհամար` 100000 /մեկ հարյուր հազար/ դրամ.

գ. բաղնիքների (uաունաների) համար` 200000 /երկու հարյուրհազար/ դրամ.

դ. խաղատներիհամար` 800000 /ութ հարյուր հազար/ դրամ.

ե. շահումովխաղերիհամար` 300000 /երեք հարյուրհազար/ դրամ.

զ. վիճակախաղերիհամար` 150000 /մեկ հարյուր հիսուն հազար/ դրամ.

9) Չարենցավանիվարչականտարածքումավագանուորոշմամբսահմանվածտնայինկենդանիներպահելութույլտվությանհամար` տեղականտուրքըօրացուցայինտարվահամար uահմանվումէ` 1 տնայինկենդանիպահելուհամար 5000 /հինգհազար/ դրամ.

10) Չարենցավանիավագանուսահմանվածկարգինուպայմաններինհամապատասխան` Չարենցավանիվարչականտարածքումարտաքինգովազդտեղադրելութույլտվությանհամարյուրաքանչյուրամիսմեկքառակուuիմետրիտեղականտուրքը, սահմանվումէ`

ա. ալկոհոլային uպիրտիպարունակությունըմինչև 20 ծավալայինտոկոu արտադրանքգովազդողարտաքինգովազդիհամար` 2000 /երկու հազար/ դրամ,

բ. թունդալկոհոլային (uպիրտիպարունակությունը 20 ևավելիծավալայինտոկոu)

արտադրանքգովազդողարտաքինգովազդիհամար`3500 /երեքհազարհինգհարյուր/ դրամ.

գ. այլարտաքինգովազդիհամար`1500 /մեկ հազար հինգ հարյուր/ դրամ.

դ. սոցիալականգովազդիհամար` 0 /զրո/ դրամ:

11) դատարկգովազդայինվահանակներիհամար` Երևանիվարչականտարածքումայլարտաքինգովազդտեղադրելութույլտվությանհամարյուրաքանչյուրամիսսահմանվածտուրքի 25 %-իչափով՝ 375 (երեք հարյուր յոթանասունհինգ) դրամ,

12) եթեարտաքինգովազդտարածողգովազդակիրըտեղաբաշխելևտարածելէիրկազմակերպությանգովազդը` Չարենցավանիվարչականտարածքումայլարտաքինգովազդ

տեղադրելութույլտվությանհամարյուրաքանչյուրամիսսահմանվածտուրքի 10 %-ի

չափով՝ 150 (մեկ հարյուր հիսուն) դրամ,

13) Համայնքի խորհրդանիշները (զինանշան, անվանումևայլն), որպեսօրենքովգրանցվածապրանքայիննշան, ապրանքներիարտադրության, աշխատանքներիկատարման, ծառայություններիմատուցմանգործընթացներումօգտագործելու, ինչպեսնաևֆիրմայինանվանումներումօգտագործելութույլտվությանհամարտեղականտուրքըօրացուցայինտարվահամարսահմանվումէ` 100000 /մեկ հարյուրհազար/ դրամ:

14) Չարենցավանիվարչականտարածքումմարդատարտաքuու (բացառությամբերթուղայինտաքuիների` միկրոավտոբուսների) ծառայությունիրականացնելութույլտվությանհամարտեղականտուրքըօրացուցայինտարումյուրաքանչյուրմեքենայիհամար uահմանվումէ` 10000 /տասհազար/ դրամ:

15) Չարենցավանիվարչականտարածքումմասնավորգերեզմանատանկազմակերպման

ևշահագործմանթույլտվությանհամարտեղականտուրքըօրացուցայինտարվահամար

սահմանվումէ`

ա. 3 հա-իցմինչև 5 համակերեսունեցողգերեզմանատներիհամար` 2500000 /երկու միլիոն հինգհարյուրհազար/ դրամ.

բ. 5 հա-իցմինչև 7 համակերեսունեցողգերեզմանատներիհամար` 5000000 /հինգ

միլիոն/ դրամ.

 

 

 

գ. 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար` 7000000 /յոթ միլիոն/ դրամ.

դ. 10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար` 10000000 /տասը միլիոն/ դրամ

16) Չարենցավանի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացմանև (կամ) մատուցման թույլտվության համար տեղական տուրքը օրացուցային տարվա համար սահմանվում է 250000 /երկու հարյուր հիսուն հազար/ դրամ,

17) համայնքիվարչականտարածքումտեխնիկականևհատուկնշանակությանհրավառությունիրականացնելութույլտվությանհամար՝օրացուցայինտարվահամարսահմանվումէ 100000 /մեկ հարյուր հազար/ դրամ,

18) համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի գործունեության թույլտվությանհամար՝

ա. կարաոկեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սաունայիևշոգեբաղնիքիհամար՝օրացուցայինտարվահամար` համայնքիվ արչականտարածքումսահմանվումէ 20000 /քսանհազար/ դրամ,

բ. հեստապարայինակումբիհամար՝օրացուցայինտարվահամար` համայնքիվարչականտարածքումսահմանվումէ 200000 /երկու հարյուր հազար/ դրամ,

2. Սահմանել, որ.

1) տեղականտուրքվճարողներիգրանցամատյաններըվարվումենէլեկտրոնայինձևով (համակարգչայինծրագրիկամինտերնետայինկայքիտեսքով).

2) Չարենցավանիկողմիցմատուցվողծառայությունների (թույլտվությունների տրամադրման) համարտեղականտուրքըգանձվումէնախքանսույնորոշմամբսահմանվածգործողություններիկատարումը (վավերացումը) և (կամ) թույլտվություններիտրամադրումըկամհամայնքայինծառայությունների մատուցումը.

 

3) սույն որոշմամբ սահմանված թույլտվությունների տրամադրումը կամ գործողությունների կատարումը կարողէ մերժվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դրանց տրամադրման համար նախատեսված փաստաթղթերը չներկայացնելու և (կամ) տեղական տուրքի գումարը չվճարելու դեպքում:

կայքում:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 


ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                       
ՀԱԿՈԲ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԲԱՐՍԱՄՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
(34.95 Կբ)
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Չարենցավան, Կ.Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1
(226) 43434
charentsavan.kotayk@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10029246@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner