Այսօր: Չորեքշաբթի, 24 Ապրիլի 2024թ.
Չարենցավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 45
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 10
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ՍՈՒՐԵՆ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Չարենցավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2019 թվականի N_
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 4-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ /ՏԱՐԵԿԱՆ/ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵ

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆՄԱՍ

Չարենցավանհամայնքի 2018 թվականի 4-րդեռամսյակի/տարեկան/ վարչականբյուջեիեկամուտներիճշտված  պլանըկազմելէ 973709.1 հազ. դրամ, փաստացինկազմելէ 927359.0 հազ. դրամ, կամ փաստացի պլանը 4-րդեռամսյակիճշտվածպլանինկատմամբկատարվելէ  95.2 % -ով:

Չարենցավանհամայնքի 2018 թվականիվարչականբյուջեի 4-րդեռամսյակիճշտվածպլանովսեփականեկամուտէպլանավորվել 462478.5 հազ. դրամ, փաստացիեկամուտըկազմելէ 416128.4 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 90%-ով:

  Գույքայինհարկերանշարժգույքիցեկամուտներիճշտվածպլանըկազմելէ  120125.0 հազ. դրամ, իսկփաստացին` 96647.9 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  80.5% -ով:

         Վարչական  բյուջեիգույքայինհարկերանշարժգույքիցեկամուտներիմեջամենամեծտեսակարարկշիռունի  համայնքի  վարչականտարածքումգտնվողշենքերիևշինություններիգույքահարկը:

            2018 թվականի 4-րդեռամսյակիընթացքումհամայնքի  վարչականտարածքումգտնվողշենքերիևշինություններիգույքահարկիեկամուտներիգծովպլանավորած 68375.0 հազ. դրամիդիմացփաստացինկազմելէ 54761.3 հազ. դրամ, կամ  պլանըկատարվելէ 80.1%-ով, իսկգույքայինհարկերայլգույքից` գույքահարկփոխադրամիջոցներիհամար  եկամտատեսակիգծովպլանավորած 86200.0 հազ. դրամիդիմացփաստացինկազմելէ 96473.2  հազ. դրամ, կամպլանը  կատարվելէ 111.9 % -ով:

         Համայնքի  վարչականտարածքումգտնվողհողիհարկիգծովպլանավորած  51750.0 հազ.դրամիդիմաց  եկամուտի փաստացինկազմելէ 41886.5 հազ. դրամ, կամ  պլանըկատարվելէ 81%-ով:

         2018 թվականի վարչական  բյուջեի 4-րդեռամսյակիընթացքումապրանքներիօգտագործմանկամգործունեությանիրականացմանթույլտվությանվճարներ` տեղականտուրքերեկամտատեսակիգծովպլանավորած  13106.0 հազ. դրամիդիմացփաստացինկազմել 13618.3 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  103.9% -ով:

             Ապրանքներիմատակարարումիցևծառայություններիմատուցումիցայլպարտադիրվճարներ` համայնքիբյուջեվճարվողպետականտուրքեր   եկամտատեսակիգծովպլանավորած 6500.0 հազ. դրամիդիմացփաստացինկազմելէ  5589.1 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 86% -ով:

             2018 թվականիընթացքումհամայնքիգույքիվարձակալությունիցեկամուտներ` համայնքիվարչականտարածքումգտնվողպետականսեփականությունհամարվողհողերիվարձակալությանվճարներիգծովպլանավորված 1900.0 հազ. դրամիդիմաց  փաստացինկազմելէ 1578.8 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  83.1 %-ով:

           Համայնքիվարչականտարածքումգտնվողհամայնքիսեփականությունհամարվողհողերիվարձակալությանվճարներիգծովպլանավորված 21700.0 հազ. դրամեկամուտներիդիմացփաստացիեկամուտըկազմելէ 25269.9 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  116.5 %-ով:

            2018 թվականի վարչական բյուջեի  համայնքիգույքիվարձակալությունիցեկամուտներ`այլգույքիվարձակալությունիցվճարներիգծովպլանավորված 3660.0 հազ. դրամիդիմացփաստացինկազմելէ 3981.1 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  108.8 %-ով:

          2018 թվականի 4-րդեռամսյակիընթացքումապրանքներիմատակարարումիցևծառայություններիմատուցումիցեկամուտներ` պետությանկողմիցտեղականինքնակառավարմանմարմիններինպատվիրակվածլիազորություններիիրականացմանծախսերիֆինանսավորմանհամարպետականբյուջեիցստացվելէ 5354.1 հազ. դրամ, իսկօրենքովսահմանվածդեպքերումհամայնքայինհիմնարկներիկողմիցառանցտեղականտուրքիգանձմանմատուցվողծառայությունների, կամկատարվողգործողություններիդիմացստացվող (գանձվող) այլվճարների  դիմացստացվելէ 6763.7 հազդրամ:

         2018 թվականի 4-րդեռամսյակիընթացքում  վարչականգանձումներեկամտատեսակի` տեղականվճարներիգծովպլանավորած 147878.0 հազ. դրամիդիմացփաստացինկազմելէ 143006.9  հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  96.7 %-ով:

2018 թվականիընթացիկներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ` ՀՀ  պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիայից  հատկացվելէ 492472.5 հազ. դրամևՀՀպետականբյուջեից  տրամադրվողնպատակայինհատկացումներ/սուբվենցիաներ/` ստացվածկառավարմանայլմակարդակներից 18662.1 հազ. դրամ:

 

ԾԱԽՍԱՅԻՆՄԱՍ

        2018 թվականիվարչականբյուջեիծախսայինմասիտարեկանպլանըկատարվելէ 95.1%-ով, կամճշտվածպլանովնախատեսված   974659.5 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվել  է 926645.1  հազ. դրամ:

2018 թվականիվարչականբյուջեիընդհանուրբնույթիհանրայինծառայություններհատվածիծախսայինմասիպլանըկատարվելէ 97.1%-ով, կամճշտվածպլանովնախատեսված 280388.3 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ  272153.7  հազ. դրամ, որից `

         ա. օրենսդիրևգործադիրմարմիններ, պետականկառավարումհոդվածիպահպանմանծախսերըկատարվել  է 96.9%-ովկամճշտվածպլանովնախատեսված 202101.8 հազ. դրամիդիմաց  ֆինանսավորվելէ  195808.0  հազ. դրամ,

         բ. ընդհանուրբնույթիծառայություններ  հոդվածիպահպանմանծախսերըկատարվելէ 98.1%-ով, կամճշտվածպլանովնախատեսված 5946.5հազ. դրամիդիմաց  ֆինանսավորվելէ 5831.7  հազ.դրամ,

         գ. ընդհանուրբնույթի  հանրայինծառայություններ /այլդասերինչպատկանող/ հոդվածիպահպանմանծախսերըկատարվելէ 97.5%-ով, կամճշտվածպլանովնախատեսված 72340.0 հազ. դրամիդիմաց  ֆինանսավորվելէ 70514.0 հազ.դրամ:

        2018 թվականիվարչականբյուջեիծախսայինմասի  պաշտպանություն  հատվածովճշտվածպլանովպլանավորվելէ 300.0 հազ. դրամ, որից`

             ա. քաղաքացիականպաշտպանությունհոդվածովպլանավորվելէ 100.0 հազ. դրամ,

 բ. պաշտպանություն /այլդասերինչպատկանող/ հոդվածի  ճշտվածպլանովպլանավորվելէ 200.0 հազ. դրամ:

2018 թվականիբյուջեիծախսայինմասի  հասարակականկարգ, անվտանգությունևդատականգործունեություն   հատվածիճշտվածպլանովպլանավորվելէ 100.0 հազ. դրամ, որից` փրկարարծառայություն  հոդվածով  պլանավորվելէ 100.0 հազ. դրամ:

2018 թվականիվարչականբյուջեի  տնտեսական հարաբերություններ հատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 27983.8 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 17233.8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 61.6%-ովորից`

        ա.գյուղատնտեսություն  հոդվածիպահպանմանծախսերի ճշտվածպլանովնախատեսված  83.8 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվելէ 83.8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 100%-ով,

         բ. ճանապարհային տրանսպորտ հոդվածիպահպանմանծախսերըկատարվելէ 61.5%-ով, կամպլանովնախատեսված 27900.0հազ. դրամիդիմաց  ֆինանսավորվելէ 17150.0 հազ.դրամ:

2018 թվականիվարչականբյուջեիծախսայինմասիշրջակամիջավայրիպաշտպանություն  հատվածի   ճշտվածպլանովպլանավորված 146000.0 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 135046.4 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 92.5 %-ով, որից`

 աղբահանումհոդվածի  ճշտվածպլանովպլանավորված 146000.0 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 135046.4 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 92.5 %-ով:

2018 թվականիվարչականբյուջեի  բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծաայություն հատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 7410.6 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 2495.0 հազ. դրամ, որից`

ա. բնակարանային շինարարություն հոդվածի ճշտվածպլանովպլանավորված 5775.0 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 2375.0 հազ. դրամ:

բ. փողոցային լուսավորում հոդվածի ճշտվածպլանովպլանավորվել է 790.0 հազ. դրամ,

գ. բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծաայություն  /այլ դասերին        չպատկանող/ հոդվածի ճշտվածպլանովպլանավորված  845.6 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 120.0 հազ. դրամ:

2018 թվականիվարչականբյուջեի  հանգիստ, մշակույթևկրոնհատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 23913.8 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 23184.3 հազ. դրամ, կամ պլանըկատարվելէ  96.9 %-ով, որից`

         մշակութայինծառայություններհոդվածիճշտվածպլանովպլանավորված 23363.8 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 22934.3 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ

98.2 %-ով, որից`

         գրադարաններհոդվածիճշտվածպլանովպլանավորված 18500.0 հազ. դրամիդիմաց  ֆինանսավորվելէ 18231.0  հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  98.5 %-ով,

         մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ հոդվածիճշտվածպլանովպլանավորված 1255.0 հազ. դրամիդիմաց  ֆինանսավորվելէ 1254.3  հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  99.9 %-ով,

         այլմշակութայինկազմակերպություններհոդվածիճշտվածպլանովպլանավորված  3608.8 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 3448.9 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 95.6 %-ով,

         կրոնականևհասարակականայլծառայություններհոդվածիճշտվածպլանովպլանավորված  550.0 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 250.0 հազ. դրամ:

2018 թվականիբյուջեիկրթությունհատվածիճշտվածպլանովպլանավորված 468563.0  հազ. դամիդիմացֆինանսավորվելէ 456578.9 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 97.5%-ով, որից`

         նախադպրոցականկրթությունհոդվածիճշտվածպլանովպլանավորված 272163.0 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 264587.3 հազ. դրամ, կամ  պլանըկատարվելէ 97.2 %-ով:

       Արտադպոցականդաստիարակությունհոդվածիճշտվածպլանովպլանավորված 195400.0 հազ. դրամիդիմաց  ֆինանսավորվելէ 191991.6 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  98.3%-ով, որից

         կրթություն /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածիճշտվածպլանովպլանավորվել է 1000.0 հազ. դրամ:

        2018 թվականիվարչականբյուջեիծախսայինմասիՍոցիալականպաշտպանություն  հատվածիսոցիալականհատուկարտոնություններ /այլդասերինչպատկանող/ հոդվածիճշտվածպլանովնախատեսված  20000.0 հազ. դրամիդիմացֆինանսավորվելէ 19952.8 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  99.7%-ով:

ՖՈՆԴԱՅԻՆԲՅՈՒՋԵ         

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆՄԱՍ

Չարենցավանհամայնքի 2018 թվականի  4-րդեռամսյակիընթացքում  ֆոնդայինբյուջեփաստացիմուտքէեղել 44214.2  հազ. դրամ, որից`

չարտադրվածակտիվներիիրացումիցմուտքեր, այդթվումհողիօտարումիցմուտքեր` 44171.4  հազ. դրամ:

  ԾԱԽՍԱՅԻՆՄԱՍ

Չարենցավանհամայնքի 2018 թվականիֆոնդայինբյուջեի 4-րդեռամսյակիծախսայինմասիճշտվածպլանըկատարվելէ 59%-ով, կամճշտվածպլանովնախատեսված  ծախսըկազմելէ  161774.4  հազ. դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 95541.9 հազ. դրամ:

2018 թվականիֆոնդայինբյուջեիՀիմնականմիջոցներհատվածիշենքերևշինություններհոդվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 99751.7 հազ. դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 63045.4  հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  63.2%-ով, այդ թվում`

        շենքերևշինություններհատվածիճշտվածպլանովնախատեսվելէ 99751.7 հազ. դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 63045.4 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 63.2%-ով,որից

      ա. շենքերևշինությունների ձեռք բերում հոդվածիճշտվածպլանովնախատեսվելէ 2442.0 հազ. դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 1942.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 79.5%-ով,

     բ. շենքերիևշինություններիկապիտալվերանորոգումհոդվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 97309.7 հազ. դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 61103.4  հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ  62.8%-ով:

2018 թվականիֆոնդայինբյուջեի  մեքենաներևսարքավորումներ  հատվածիծախսայինմասիճշտվածպլանըկատարվելէ 51.2%-ով, կամճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 57932.6 հազ. դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 29686.6 հազ.դրամ,որից`

          ա. տրանսպորտային սարքավորումներ հոդվածիճշտվածպլանով  ծախս  էնախատեսվել  10750.0 հազ.դրամ,

         բ. վարչականսարքավորումներ  հոդվածիճշտվածպլանով  ծախս  էնախատեսվել  10762.6 հազ.դրամիսկփաստացիծախսըկազմելէ 10707.0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99.5%-ով:

          գ.  այլ  մեքենաներևսարքավորումներ  հոդվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 36420.0 հազ.դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ  18979.6 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 52.1%-ով:

      2018 թվականիֆոնդայինբյուջեիայլհիմնականմիջոցներհատվածիծախսայինմասիճշտվածպլանովնախատեսվելէ 4090.0 հազ. դրամ, փաստացիֆինանսավորվելէ 2810.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 68.7%-ով, որից`

            ա. աճեցվող ակտիվներ հոդվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 1000.0 հազ.դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ  750.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 75%-ով,

            բ. ոչ նյութական հիմնական միջոցներ հոդվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 240.0 հազ.դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ  210.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 87.5%-ով,

             գ. գեոդեզիական և քարտեզագրական ծախսեր հոդվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմելէ 200.0 հազ.դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 200.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվել է 100 %-ով,

             դ. նախագծահետազոտականծախսերհոդվածիճշտվածպլանովնախատեսվածծախսըկազմել  է 2650.0 հազ. դրամ, իսկփաստացիծախսըկազմելէ 1650.0 հազ. դրամ, կամպլանըկատարվելէ 62.2 %-ով:


ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆՖՈՆԴ

2018 թվականիընթացքում  ճշտվածպլանով  նախատեսվելէ  501530.5  հազ. դրամ:

Ընդորում, ֆինանսավորումներըկատարվելենբյուջեովնախատեսվածծախսերիհամամասնություններիպահպանումով:

Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 38-րդհոդվածի 1-ինմասի 1-ինկետիդրույթներով

ՀԱՄԱՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

Ընդունել ի գիտություն Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների կազմակերպման  բաժնի պետի հաղորդումը` Չարենցավան համայնքի 2018 թվականի  4-րդ եռամսյակի/տարեկան/ բյուջեի կատարման մասին` համաձայն հավելվածի:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                       
ՎԱՐԴԳԵՍ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՍՈՒՐԵՆ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
(735.56 Կբ)
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Չարենցավան, Կ.Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1
(226) 43434
charentsavan.kotayk@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10029246@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner