Այսօր: Երեքշաբթի, 16 Ապրիլի 2024թ.
Չարենցավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 104
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 8
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ՍՈՒՐԵՆ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Չարենցավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2019 թվականի N_
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻՑ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթներով`

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

 

 

1.   ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻԲՅՈՒՋԵԻՎԱՐՉԱԿԱՆՄԱՍԻՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆՖՈՆԴԻՑ 56257.6 ՀԱԶ. ԴՐԱՄԳՈՒՄԱՐՀԱՏԿԱՑՆԵԼ՝

 

1) Համայնքիբյուջեիծախսերիվարչականմասումկատարելհետևյալփոփոխությունները.

ա.0911 «Նախադպրոցականկրթություն» - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «278800,0» թիվը փոխարինել «291025.0» թվով՝

աա. Չարենցավան քաղաքի «Զանգակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «24900.0» թիվը փոխարինել «26154.0» թվով,

աբ. Չարենցավան քաղաքի «ԱնդրանիկԳրիգորյանիանվանԾիծեռնակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «64200.0» թիվը փոխարինել «66404.0» թվով,

ագ. Չարենցավան քաղաքի «Հեքիաթ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «32200.0» թիվը փոխարինել «33818.0» թվով,

ադ. Չարենցավան քաղաքի «Լուսաբաց» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «30900.0» թիվը փոխարինել «31960.0» թվով,

աե. Չարենցավան քաղաքի «Հրաշք» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «67300.0» թիվը փոխարինել «69930.0» թվով,

ազ. Չարենցավան համայնքի «Ալափարսգյուղիմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «19800.0» թիվը փոխարինել «20787.0» թվով,

աէ. Չարենցավան համայնքի «Արզականգյուղիմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «17300.0» թիվը փոխարինել «19007.0» թվով,

աը. Չարենցավան համայնքի «Բջնիգյուղիմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «22200.0» թիվը փոխարինել «22965.0» թվով,

բ. 0951 «Արտադպրոցականկրթություն» - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «219700,0» թիվը փոխարինել «226830,0» թվով,     

բա. Չարենցավան քաղաքի «Մանկապատանեականստղծագործությանկենտրոն» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «13000.0» թիվը փոխարինել «13676.0» թվով,    

բբ.Չարենցավան քաղաքի «Ա. Մանուկյանիանվանմանկապատանեականմարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «56600.0» թիվը փոխարինել «58028.0» թվով,

բգ. Չարենցավան քաղաքի «Ա. Խաչատուրյանիանվանմանկականերաժշտականդպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «68900.0» թիվը փոխարինել «71087.0» թվով,

բդ.Չարենցավան քաղաքի «Գառզուիանվանարվեստիդպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «68200.0» թիվը փոխարինել «70624.0» թվով,

բե.       «Չարենցավան համայնքի Արզական գյուղի արվեստիդպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «13000.0» թիվը փոխարինել «13415.0» թվով,

.գ. 0161 Չարենցավանհամայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «66300,0» թիվը փոխարինել «69320,0» թվով,

 

,դ. 0511 Չարենցավանհամայնքի «ՄաքուրՉարենցավան» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «96200,0» թիվը փոխարինել «103571,0» թվով,

ե.  0821 Չարենցավանհամայնքի «Քաղաքայինգրադարան» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «18900,0» թիվը փոխարինել «19347,0» թվով,

զ. 0661 «Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)»-ի 4241  «Մասնագիտական ծառայություններ» սինթետիկհաշվին հատկացնել 557.0 հազ. դրամ,

է. 0111 «Չարենցավանիհամայնքապետարանիպահպանմանծախսեր» -ի՝

Էա. 4111 «Աշխատողներիաշխատավարձերևհավելավճարներ»  սինթետիկ հաշվի «170000.0 թիվը փոխարինել «177168.0» թվով,

Էբ. 4212 «Էներգետիկ ծառայություններ»  սինթետիկ հաշվի «14100.0 թիվը փոխարինել «16225.0» թվով,

էգ.       4214 «Կապիծառայություններ»  սինթետիկ հաշվի «2105.0» թիվը փոխարինել «2249.0» թվով,

էդ.       4252 «Մեքենաներիևսարքավորումներիընթացիկնորոգումևպահպանում»  սինթետիկ հաշվի «4500.0» թիվը փոխարինել «5130.6» թվով,

էե. 4261 «Գրասենյակայիննյութերևհագուստ»  սինթետիկ հաշվի «2500.0» թիվը փոխարինել «2600.0» թվով,

էզ. 4264 «Տրանսպորտայիննյութեր»  սինթետիկ հաշվի «8415.0» թիվը փոխարինել «8915.0» թվով,

ը. 0161 «Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)»-ի 4241  «Մասնագիտական ծառայություններ» սինթետիկհաշվի «1600.0» թիվը փոխարինել «1700.0» թվով:

 

թ.0451 «Ճանապարհային տրանսպորտ»-ի 4251  «Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում» սինթետիկհաշվին հատկացնել 10750.0հազ. դրամ,

ժ. 0611 «Բնակարանային շինարարություն»-ի 4521  «Սուբսիդիաներոչպետական (ոչ hամայնքային) ոչֆինանսականկազմակերպություններին» սինթետիկհաշվին հատկացնել 3200.0 հազ. դրամ,

ի. 0641 «Փողոցների լուսավորում»-ի 4251  «Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում» սինթետիկհաշվին հատկացնել 790.0 հազ. դրամ,

2.  2019թ. ընթացքում վարչական մասի պահուստային ֆոնդից 12000.0 հազ. դրամ դրամական միջոցներ ուղղել ֆոնդային մաս:

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                       
ՎԱՐԴԳԵՍ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՍՈՒՐԵՆ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Չարենցավան, Կ.Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1
(226) 43434
charentsavan.kotayk@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10029246@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner